საქართველოს პატრიარქი, ილია მეორე 2020 წლის ეპისტოლეში ყურადღებას ამახვილებს დამნაშავეებსა და "ბოროტმზრახველებზე" და მათ "სინანულსა" და "დამშვიდებას" უსურვებს.

"ჩვენც, მონანი და მხევალნი შენნი, მოგმართავთ ცისა და ქვეყნის დედოფალს: კვლავაც შეეწიე უძლურებათა ჩვენთა, შეგვავედრე ძესა შენსა და ღმერთსა ჩვენსა, რათა ყოველნი მკვიდრნი იბერიისანი, შეცდომილნი ძენი და ასულნი ჩვენნი, გზასა ჭეშმარიტებისასა შეუდგნენ; ბოროტმზრახველთა, მოშურნეთა და მაჭირვებელთა გულნი ლმობიერ-ჰყავ და დაამშვიდე; დამნაშავეთ სინანული მიეც; საპყრობილეთა შინა მყოფთ – თავისუფლების სიხარული; უსამართლოთ – სამართალი; მშიერთ – პური; შიშველთ – სამოსელი; უპავართ, – სარჩო-საბადებელი; კეთილად მუშაკთ, – ღირსი სასყიდელი", — ნათქვამია პატრიარქის ეპისტოლეში.