მიიჩნევა, რომ საქართველოში მედიაციისა და არბიტრაჟის გამოყენება ხელს შეუწყობს ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებისა და მართლმსაჯულების ფართოდ ხელმისაწვდომობის ზრდას. დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმზე, როგორიცაა მედიაცია, უკვე გვქონდა ქვიზი, ახლა კი გვინდა შევამოწმოთ, როგორია თქვენი ცოდნა არბიტრაჟის შესახებ.

სანამ უშუალოდ ქვიზზე გადავალთ, განვმარტავთ, რომ არბიტრაჟი ესაა სასამართლოს გარეშე დავის გადაწყვეტის საშუალება, რომელსაც მხარეები მიმართავენ წინასწარი.

ტესტი: რა იცი არბიტრაჟის შესახებ

ტესტის დაწყება

1 / 9 რა ტიპის საქმეების განხილვის უფლება აქვს არბიტრაჟს?

On.ge/ნატალია ავალიანი

2 / 9 ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი შეესაბამება სიმართლეს საარბიტრაჟო შეთანხმებასთან დაკავშირებით?

საარბიტრაჟო შეთანხმებისას მხარეები თანხმდებიან, რომ ყველა ან ზოგიერთ დავას, რომელიც შეიძლება მათ შორის წარმოიშვას, გადასცემენ არბიტრაჟს

On.ge/ნატალია ავალიანი

3 / 9 რამდენი არბიტრისგან შეიძლება შედგებოდეს არბიტრაჟი?

On.ge/ნატალია ავალიანი

4 / 9 რა შემთხვევაში შეიძლება, აეკრძალოს პირს არბიტრად დანიშვნა?

On.ge/ნატალია ავალიანი

5 / 9 ვინ წარადგენს წერილობითი ფორმით საარბიტრაჟო სარჩელს, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს მხარეთა სახელები და მისამართები, ასევე მოთხოვნა, თანდართული გარემოებებითა და მტკიცებულებებით?

On.ge/ნატალია ავალიანი

6 / 9 არბიტრაჟი უფლებამოსილია:

On.ge/ნატალია ავალიანი

7 / 9 რომელი საერთაშორისო კონვენციით რეგულირდება უცხოეთში გამოტანილ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულება?

On.ge/ნატალია ავალიანი

8 / 9 რომელ სასამართლოს შეუძლია გააუქმოს საქართველოში გამოტანილი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება?

On.ge/ნატალია ავალიანი

9 / 9 ვის შეიძლება მიმართონ საქართველოს ფარგლებს გარეთ გამოტანილ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების საქართველოში ცნობა-აღსრულების მიზნით?

On.ge/ნატალია ავალიანი

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The quiz was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this quiz are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.

თუ მსგავსი სიახლეები გაინტერესებს, შემოგვიერთდი ჯგუფში: რა ხდება სასამართლოში. აქ განვიხილავთ ყველაფერს, რაც საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ უნდა იცოდე და ხელს ვუწყობთ დისკუსიის წამოწყებას სასამართლო სისტემაში განვითარებული მოვლენების შესახებ.