სამოქალაქო პლატფორმის "არა ფობიას!" წევრი ორგანიზაციები ეხმაურებიან რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ სხვადასხვა კონფესიის სასულიერო პირების პერსონალური ინფორმაციის მოპოვების მცდელობას. არასამთავრობოები აცხადებენ, რომ სააგენტოს მიერ პირადი ინფორმაციის შეგროვება მისი დამუშავების მიზნით უკანონოა და არღვევს საქართველოს კანონის "პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ" მოთხოვნებს:

"რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს არ აქვს სხვადასხვა კონფესიის სასულიერო პირთა შესახებ პერსონალური ინფორმაციის მოპოვების და დამუშავების უფლებამოსილება, ხოლო რელიგიური კონფესიების ხელმძღვანელებს არ აქვთ ინფორმაციის სააგენტოსთვის მიწოდების უფლება შესაბამისი პირების წერილობითი თანხმობის გარეშე."

სააგენტოს გამოთხოვილი მონაცემები განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებია, რომელთა დამუშავებაც, მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობის გარეშე, აკრძალულია გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:

 • მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის ან მესამე პირის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად და მონაცემთა სუბიექტს ფიზიკურად ან სამართლებრივად უნარი არა აქვს, მონაცემთა დამუშავებაზე თანხმობა განაცხადოს;
 • მონაცემები მუშავდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის ან დაწესებულების (მუშაკის) მიერ ფიზიკური პირის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, აგრეთვე თუ ეს აუცილებელია ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვისათვის ან ფუნქციონირებისათვის;
 • მონაცემთა სუბიექტმა საჯარო გახადა მის შესახებ მონაცემები მათი გამოყენების აშკარა აკრძალვის გარეშე;
 • მონაცემები მუშავდება პოლიტიკური, ფილოსოფიური, რელიგიური ან პროფესიული გაერთიანების ან არაკომერციული ორგანიზაციის მიერ ლეგიტიმური საქმიანობის განხორციელებისას. ასეთ შემთხვევაში მონაცემთა დამუშავება შეიძლება დაკავშირებული იყოს მხოლოდ ამ გაერთიანების/ორგანიზაციის წევრებთან ან პირებთან, რომლებსაც მუდმივი კავშირი აქვთ ამ გაერთიანებასთან/ორგანიზაციასთან;

"გასათვალისწინებელია რომ, რელიგიური გაერთიანებების წინაშე წლების განმავლობაში წამოჭრილი პრობლემების მოგვარების ნაცვლად, სახელმწიფო, რელიგიის საქმეთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელით, შესაძლოა, ცდილობდეს არადომინანტური რელიგიური გაერთიანებების კონტროლის მექანიზმების გაძლიერებას და მათი სამოქმედო არეალის შეზღუდვას, რაც წინააღმდეგობაში მოდის რელიგიის თავისუფლებისა და სეკულარობის პრინციპებთან," - წერია არასამთავრობოების განცხადებაში.

რელიგიის საკითხთა სააგენტო სხვადასხვა რელიგიური გაერთიანებისგან წერილობით მოითხოვს სასულიერო პირთა სიას მათი სასულიერო ხარისხის მითითებით და სხვადასხვა პირად ინფორმაციას. სააგენტომ რელიგიურ გაერთიანებებს, ასევე, მოსთხოვა მათი საკულტო ნაგებობების სრული სიის გადაცემაც. როგორც წერილშია მითითებული, აღნიშნული ინფორმაცია ემსახურება "რელიგიური რუკის" პროექტის განხორციელებას.

განცხადებას ხელს აწერენ:

 • საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI)
 • ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI)
 • მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
 • საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS)
 • ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
 • ბალტიისა და შავი ზღვის ალიანსი – საქართველო (BBSA)
 • თანასწორობის მოძრაობა (Equality Movement)
 • კონსტიტუციის 42-ე მუხლი (Article 42 of the Constitution)