განვითარებასთან ერთად, სამყარო მეტად ინკლუზიური უნდა ხდებოდეს. თუმცა, ჩვენი თანამოქალაქეების არცთუ მცირე ნაწილი ყოველდღიურად ისევ აწყდება პრობლემებს სხვადასხვა სიტუაციაში, მიზეზი კი ხან არადააპტირებული შენობა, ხანაც — საზოგადოების ნაწილში განათლების სიმწირე და მისით გამოწვეული პრობლემებია.

ამიტომ, MAC Georgia-ის მხარდაჭერით, ეს ქვიზი მოგიმზადეთ. ტესტი World Vision საქართველოს მიერ შედგენილ სახელმძღვანელოზე განათლება უკეთესი მშობლობისთვის დაყრდნობითაა შექმნილი. სხვა საჭირო რესურსების მიღებაში მშობლის სკივრიც დაგეხმარება.

ტესტი: რა იცი შშმ ბავშვების საჭიროებებზე?

ტესტის დაწყება

1 / 9 მოდით, თავდაპირველად ცნებები განვსაზღვროთ — აღნიშნავს თუ არა აბრევიატურა სსსმ და შშმ ერთსა და იმავეს?

kit8 / Dribbble

2 / 9 რომელი შეკითხვის დასმას ამჯობინებდი იმის გასაგებად, არის თუ არა მოსწავლე სსსმ?

ROBO MG

3 / 9 რა გზით შეგიძლია, სმენადაქვეითებულ ადამიანს ეკონტაქტო პირისპირ შეხვედრისას?

Boyko / Dribbble

4 / 9 რამდენად მართალია მტკიცება, რომ ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვებს კოგნიტური განვითარების სირთულეც აქვთ?

Medium

5 / 9 ბავშვის რომელი მდგომარეობა შეიძლება იყოს არათვალსაჩინოდ გამოხატული და ვლინდებოდეს ქცევის სახით გარკვეულ დროსა და პირობებში?

Neha Nagar / Dribbble 

6 / 9 რომელი ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს მისაღებად შშმ პირთან ურთიერთობისას?

ILO

7 / 9 ჩამოთვლილთაგან რომელი დარღვევა ახდენს გავლენას სწავლაზე?

maryanne nguyen / Dribbble

8 / 9 რა გზას შეიძლება მიმართოს მასწავლებელმა, თუკი სსსმ ბავშვი გაღიზიანებულია?

VikesTan / Dribbble

9 / 9 მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთან ურთიერთობისას, რას მოიმოქმედებდით, თუკი მის ნათქვამს ვერ გაიგებდით?

Tusia / Shutterstock

იტვირთება...
ერთი წუთით...

სპეციალური საგანმანათებლო საჭიროების მქონე ბავშვების დიდი ნაწილი განათლების მისაღებად სირთულეებს დღემდე აწყდება. პრობლემა, როგორც ზოგადი, ასევე პროფესიული და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე, უმთავრესად სასწავლო პროცესების მისაწვდომი ფორმატებით წარმართვა და მხარდამჭერი მომსახურებების შეთავაზებაა. ეს გამოწვევები განსაკუთრებით გამწვავდა პანდემიის პერიოდში, როცა სსსმ პირების ნაწილს, მათ შორის რესურსსკოლებში, ინტერნეტსა და შესაბამის ტექნიკაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, ინკლუზიური და საზოგადოების ყველა წევრის საჭიროებებზე მორგებული გარემოს შექმნაზე, სამოქალაქო სექტორთან ერთად, სახელმწიფო უწყებებიც აქტიურად მუშაობდნენ.