საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს ინფორმაციით, კორუფციის აღქმის ინდექსში (CPI) საქართველოს 100 ქულიდან 56 აქვს მინიჭებული. ორგანიზაციის ცნობით, რეიტინგში 100 ქულა კორუფციის აღქმის ყველაზე დაბალ, ხოლო 0 ქულა ყველაზე მაღალ დონეს აღნიშნავს.

ფოტო: TI

TI-ში ამბობენ, რომ კვლევა 180 კვეყანას მოიცავს, რომელთაგან საქართველო 45-ე ადგილს იყოფს პოლონეთთან და სენტ-ლუსიასთან. ორგანიზაციის განცხადებით, ეს შედეგი მიუთითებს იმაზე, რომ მართალია ქვეყანამ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ, მაინც გადაუჭრელი რჩება მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემებები. მათი თქმით, ამ მხრივ, დღეისათვის საქართველოს მთავარი გამოწვევებია:

  • ძალაუფლების გადაჭარბებული კონცენტრაცია ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ხელში. სახელმწიფო ინსტიტუტების, განსაკუთრებით პარლამენტის სისუსტე საზედამხედველო ფუნქციის შესრულებისას. ოპოზიციის იგნორირება და გარიყვა პოლიტიკური პროცესიდან;
  • არაფორმალური გავლენა საკვანძო ინსტიტუტებზე და სახელმწიფოს მიტაცების მზარდი ტენდენცია;
  • ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევების არაეფექტური გამოძიება და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა სამართალდამცავ უწყებებში;
  • პოლიტიკური ჩარევა სასამართლოს საქმიანობაში და სასამართლოს სისტემაში მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის დომინირება, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის სასამართლოში კორუფციის რისკებს;
  • პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მონიტორინგის არაეფექტიანი სისტემა, პარტიებისა და საარჩევნო კამპანიების დაფინანსება უკანონო გზებით.
  • მთავრობის და პროსამთავრობო მედიის თავდასხმები დამოუკიდებელ სამოქალაქო საზოგადოებაზე;
  • ხელისუფლების ზეწოლა კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის მქონე მედიაზე, მათ შორის, ტელევიზიების მფლობელებზე, ხელმძღვანელობასა თუ მათ ოჯახის წევრებზე; ჟურნალისტებისთვის პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში უკანონოდ ხელის შეშლა და თავდასხმები მათზე, განსაკუთრებით წინა და პოსტსაარჩევნო საპროტესტო აქციების გაშუქებისას;
  • ელიტური კორუფციის პრევენციისა და გამოძიების ქმედითი სისტემის (მათ შორის, დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული საგამოძიებო უწყების) არარსებობა.

ფოტო: TI

ორგანიზაციის განცხადებით, ბოლო წლებში კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველოს შედეგები ხელისუფლების მხრიდან კორუფციის წინააღმდეგ უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის ნების არასებობაზე მიუთითებს.

TI-ის რეკომენდაციით, მდგომარეობის არსებითი გაუმჯობესებისთვის აუცილებელია, პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის ეფექტიანად განხორციელება და ძალაუფლების კონცენტრაციის პრობლემის აღმოფხვრა, მათ შორის, საპარლამენტო პროცესში ოპოზიციის ქმედითი მონაწილეობისთვის სათანადო პირობების შექმნის გზით.

ამასთან, მათი განცხადებით, მნიშვნელოვანია საჯარო ინსტიტუტებზე არაფორმალური გავლენისა და სახელმწიფოს მიტაცების სხვა გამოვლინებების აღმოფხვრა; სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველოფა; თავისუფალი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს შექმნა; პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მონიტორინგის სისტემის დახვეწა; დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა და ხელისუფლების მიერ მედიის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის პატივისცემა.