საკონსტიტუციო სასამართლომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესზე ომბუდსმენის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. გადაწყვეტილება პლენუმმა დღეს, 30 ივლისს მიიღო.

სარჩელში სახალხო დამცველი მიუთითებდა, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს შერჩევის სამართლიანი პროცედურებით განხორციელებას, რადგან წარსადგენი კანდიდატები შეირჩევა ფარული კენჭისყრით, ეს კი ართულებს მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობას.

სასამართლოზე ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მოპასუხა მხარე განმარტავდა, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ კანდიდატების შერჩევა არ წარმოადგენს კონკურსს, იგი პოლიტიკურ-სამართლებრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესია, რაც გამორიცხავს მასზე საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლით დაცული უფლების ფარგლების გავრცელებას. ასევე, მათი პოზიციით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების ხმის მიცემის ფარულობა იცავს საბჭოს წევრს გარე ფაქტორების ზეგავლენისაგან.

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედ კონსტიტუციურ სამართლებრივ წესრიგში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უზრუნველყოფს საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნათა შესაბამისად, კომპეტენტურობისა და კეთილსინდისიერების ნიშნით, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევას, სასამართლო არ იზიარებს მოსარჩლის არგუმენტებს და შერჩევის წესს უცვლელს ტოვებს.