გაეროს (UNFPA და UNDP) მიერ მომზადებული კვლევის — "კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში" — ავტორებმა გაარკვიეს, რომ საქართველოში, ქალებსა და კაცებს შორის, კვლავაც ნარჩუნდება ჰომოფობიური დამოკიდებულებები. დოკუმენტის მიხედვით, ჰომოფობიური შეხედულებები კაცებს უფრო აქვთ ვიდრე ქალებს:

  • ქალების ნახევარზე მეტი და ათიდან რვა კაცი აცხადებს, რომ არასოდეს ეყოლება ჰომოსექსუალი მეგობარი;
  • კაცების 83 პროცენტი აცხადებს, რომ შერცხვებოდა ჰომოსექსუალური შვილის ყოლა;
  • ასევე, 83 პროცენტს სჯერა, რომ ჰომოსექსუალებს არ უნდა ჰქონდეთ ბავშვებთან მუშაობის უფლება.

ფოტო: UNFPA/UNDP

მეთოდოლოგია და კვლევის ინსტრუმენტები

ანგარიში გაეროს ერთობლივი პროგრამა "გენდერული თანასწორობისთვის" ფარგლებში მომზადდა. კვლევა მოიცავს რაოდენობრივ და თვისობრივ კომპონენტებს. რაოდენობრივი კვლევა ფარავს მთელ საქართველოს (საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებს), ხოლო თვისობრივი კვლევა ჩატარდა ხუთ რეგიონში. რაოდენობრივი კვლევის რეპრეზენტატული შერჩევა განხორციელდა 18 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობიდან. რესპონდენტები გამოკითხეს პირისპირ ინტერვიუს მეშვეობით. თვისობრივი კვლევა ჩატარდა ფოკუსჯგუფებში დისკუსიების (FGDs) მეთოდით.

საველე სამუშაოები 2019 წლის ივლის-ოქტომბერში ჩატარდა დაა ჯამში 2 408 რესპონდენტი გამოიკითხა. შერჩევა რეპრეზენტატულია ქვეყნის დონეზე. კვლევისთვის ინსტრუმენტად შეირჩა საერთაშორისო კვლევა "კაცები და გენდერული თანასწორობის" (IMAGES) კითხვარი, რომელიც, თვისობრივი კვლევის დასკვნების საფუძველზე, კონტექსტუალურად იყო ადაპტირებული.

ნახეთ ანგარიშის ძირითადი აქცენტები: