არასამთავრობო ორგანიზაციების და პროფესიული კავშირების გაერთიანება სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა დაღუპვის შემთხვევებთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ.

"ამ შემთხვევების ეფექტური გამოძიების საჭიროების გარდა, შრომის უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკის დაუყოვნებლივი გადახედვის აუცილებლობა უმნიშვნელოვანესია" - აცხადებენ არასამთავრობოები.

ხელმომწერი ორგანიზაციები საწარმოო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა მაჩვენებელს საგანგაშოდ აფასებენ და ამას უკავშირებენ დასაქმებულთა უფლებების დარღვევასა და სახელმწიფოს მიერ გატარებულ შრომის პოლიტიკის არაეფექტიანობას:

"შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2011-2015 წლებში საწარმოო შემთხვევების შედეგად დაიღუპა 212 და დაშავდა 691 დასაქმებული

დასახელებული სტატისტიკა, დასაქმებულთა შრომით უფლებების დარღვევის ერთ-ერთი თუმცა, არა ერთადერთი ინდიკატორია. შრომითი უფლების შელახვის მასშტაბს და პრაქტიკას, ასევე ადასტურებს დასაქმებულთა პროტესტების და გაფიცვების რაოდენობა და მათი მოთხოვნების შინაარსი, რაც უმეტესად ბაზისური, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო და ღირსეული შრომის პირობების შექმნის მოთხოვნაში გამოიხატება".

ორგანიზაციები ხაზს უსმევენ იმ ფაქტსაც, რომ ღირსეული შრომის პირობების გარანტირება და ეფექტიანი შრომის ინსპექციის სისტემის ჩამოყალიბება, საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გაწერილი ერთ-ერთი ვალდებულებაა.

ხელმომწერი ორგანიზაციები მოუწოდებენ სამართალდამცავ ორგანოებს:

უზრუნველყონ სამუშაო ადგილებზე, საწარმოო პროცესში, დასაქმებულთა სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევების სწრაფი, ეფექტური გამოძიება და საზოგადოებას პროაქტიულად მიაწოდონ ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობისა და მისი შედეგების შესახებ;

საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას:

შრომითი უფლების დარღვევების პრევენციისა და მათზე სათანადო რეაგირების მიზნით, დაუყოვნებლივ შეიქმნას შრომის ინსპექტირების ეფექტური მექანიზმი, რომელიც გაითვალისწინებს მისი ქმედითობის აუცილებელ ბერკეტებს, მათ შორის, სამუშაო ადგილებზე უპირობო დაშვების უფლებამოსილებას, შრომითი უფლებების სრული სპექტრის შემოწმების მანდატს, შრომის უფლებების დარღვევების პრევენციისა და მათი აღმოფხვრის ეფექტურ აღსრულებით მექანიზმებსა და სათანადო ფინანსურ/ ადმინისტრაციულ რესურსებს.

საქართველომ მოახდინოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) #81, #129, #155, #C176 კონვენციებისა და ევროპის სოციალური ქარტიის მე-3 მუხლის რატიფიცირება.

ხელმომწერი ორგანიზაციები:

  • ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC);
  • კონსტიტუციის 42-ე მუხლი;
  • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA);
  • საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო;
  • საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება.