პარლამენტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სივრცის მოწყობის შესახებ კანონპროექტის განხილვა დაიწყო. კანონპროექტს პირველი მოსმენით მხარი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა დაუჭირა.

კანონპროექტით, მშენებლობის პროცესში შშმ პირთა საჭიროებების არგათვალისწინებაზე დაწესდება სანქციები და ეს მექანიზმი იმუშავებს არსებული პრობლემების აღმოფხვრამდე. ასევე სანქციები განისაზღვრება გეოგრაფიული არეალისა და სამშენებლო კლასების მიხედვით.

ზედამხედველობის არეალში მოექცევა ხუთივე კლასის შენობა-ნაგებობები და ჯარიმის ოდენობა განისაზღვრება ათასიდან 20 ათას ლარამდე მშენებლობის მოცულობისა და მნიშვნელობის მიხედვით.

განისაზღვრება ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი ორგანო და ეს იქნება მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურები.

საქართველოს მთავრობას დაევალება:

  • შშმ პირთათვის სამშენებლო ახალი ეროვნული სტანდარტების შემუშავება, სადაც მოხდება ყველა კატეგორიის შშმ პირთა მრავალფეროვანი საჭიროებების გათვალისწინება;
  • დაიწერება მისაწვდომობის ეროვნული სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, სადაც ერთიანი ხედვით განისაზღვრება ადაპტირების პროცესი, მოხდება კონკრეტულ პროექტებზე პასუხისმგებელი კონკრეტული სახელმწიფო უწყებების განსაზღვრა და ასევე ამასთან ერთად განისაზღვრება კონკრეტული ვადები და რესურსები.