აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, 2017 წელს საქართველოს ფოსტამ 1 545 თანამშრომელზე 6,6 მლნ ლარზე მეტი დანამატი გასცა. აუდიტს მიაჩნია, რომ დანამატების გაცემის ეს პრაქტიკა არ არის სათანადოდ დასაბუთებული და პროცესის გამჭვირვალობას ვერ უზრუნველყოფს.

აუდიტის ინფორმაციით, ფიქსირებული დანამატების დანიშვნის საფუძვლები ბრძანებებში მითითებული არ არის, ხოლო "ცვლადი დანამატები", ძირითადად, გაიცემოდა დამატებითი ფუნქცია-მოვალეობებისა და ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულებისათვის.

აუდიტი ფულადი სახსრების ეფექტიანი ხარჯვის უზრუნველსაყოფად საქართველოს ფოსტას რეკომენდაციით მიმართავს, შემუშავდეს დანამატების გაცემის კრიტერიუმები და დასაბუთების წესი, რომლითაც მოსამსახურეთა მიერ შესრულებული სამუშაოების შეფასების საფუძველზე დარეგულირდება დამატებითი ანაზღაურებების ოდენობა და განისაზღვრება მათი გაცემის მიზანშეწონილობა.