საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ საპენსიო სააგენტოს დირექტორის თანამდებობაზე ვაკანსია გამოაქვეყნა. შერჩეული კანდიდატის ხელფასი 10 ათასიდან 15 ათას ლარამდე იქნება, სამუშაოს ტიპი — სრული განაკვეთი.

განაცხადების შესატანად 20 დღეზე ნაკლებია დარჩენილი.

დირექტორის ფუნქციები

 • უწყების სახელით წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება;
 • სააგენტოს მართვა.

"სააგენტოს დირექტორი არ მონაწილეობს საპენსიო აქტივების საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელების პროცესში და ანგარიშვალდებულია საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე", - ვკითხულობთ ვაკანსიის ტექსტში.

დირექტორის მოვალეობები

 • სააგენტოს ინსტიტუციონალური ჩამოყალიბების პროცესის დაგეგმვა, განხორციელება და მართვა;
 • სააგენტოს ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება;
 • სააგენტოს საქმიანობის წესების (შინაგანაწესის) შემუშავება და წარდგენა სამეთვალყურეო საბჭოსთვის დასამტკიცებლად;
 • სააგენტოს ინდივიდუალური საპენსიო ანგარიშების რეგისტრირების, მართვისა და ადმინისტრირების წესების შემუშავება და წარდგენა სამეთვალყურეო საბჭოსთვის დასამტკიცებლად;
 • სააგენტოს საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემის (საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა) შემუშავების პროცესის ხელმძღვანელობა, ტესტირება და დანერგვა ინდივიდუალური საპენსიო ანგარიშების მართვის მიზნით;
 • საპენსიო სააგენტოს ყოველდღიური მიმდინარე საქმიანობის მართვა და ხელმძღვანელობა;
 • სააგენტოს თანამშრომელთა შერჩევის, დანიშვნის და გათავისუფლების პროცესის ხელმძღვანელობა და მართვა;
 • სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებების განხორციელება და შესაბამისი ანგარიშგება;
 • სააგენტოსთვის დაკისრებული მოვალეობების შესრულება, მათ შორის, შიდა კონტროლის მექანიზმების და მართვის სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა;
 • სააგენტოს ბიუჯეტის შემუშავება და მისი ეფექტური მართვა ჯანსაღი ფინანსური მართვის პრინციპების შესაბამისად;
 • საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება;
 • ყოველწლიური ანგარიშგება საქართველოს პარლამენტის წინაშე.

ვაკანსიის ტექსტში ვკითხულობთ, რომ სააგენტოს დირექტორის მოვალეობები მხოლოდ ამ ჩამონათვალით არ შემოიფარგლება, თუმცა სხვა საკითხები დაკონკრეტებული არ არის.

ამავე თემაზე: