ფინანსთა მინისტრის, მამუკა ბახტაძის განცხადებით, სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მაქსიმალური ოდენობა, 100 პროცენტიდან 50 პროცეტამდე მცირდება.

"გვქონდა შემთხვევები, როდესაც საკრედიტო ხელშეკრულებაში იწერებოდა პროცენტი, შემდეგ ჩნდებოდა სხვა ტიპის ხარჯები, მაგალითად სესხის გაცემის საკომისიო, მომსახურების საკომისიო და ა.შ. რეალურად ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი გამოდიოდა უფრო მაღალი. რა თქმა უნდა, ეს არის მიუღებელი პრაქტიკა", - განაცხადა მინისტრმა.

მინისტრის განმარტებით, ყველა საფინანსო ინსტიტუტი თუ კერძო პირი, ვინც იქნება დაკავებული ფინანსური საქმიანობით, ვალდებული იქნება, თავის მომხმარებელთან კონტრაქტში დააფიქსიროს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ყველა ხარჯის მითითებით, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს წლიურ 50პროცენტს.

მინისტრმა, ასევე, აღნიშნა, რომ ჯარიმებზე წესდება ლიმიტი:

"სესხის ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ნებისმიერი ხარჯის (ჯარიმა, ნებისმიერი საკომისიო, ფინანსური ხარჯი, პირგასამტეხლო) ოდენობაზე და განისაზღვრება წლიური 98,55 პროცენტის ოდენობით, ნაცვლად დღეს არსებული წლიური 150 პროცენტისა. ზღვარის დაწესებით, აღნიშნული ხარჯების ლიმიტი მცირდება 51,45 პროცენტით", - აღნიშნა ფინანსთა მინისტრმა, მამუკა ბახტაძემ.

მისი თქმით, ვადაგადაცილების შემთხვევაში, წესდება მსესხებლისათვის დასაკისრებელი ჯარიმების/სანქციების ლიმიტი, რომელიც დაანგარიშდება სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხიდან და ვადაგადაცილების ხანგრძლივობის მიუხედავად არ გადააჭარბებს დარჩენილი ძირითადი თანხის 1,5-მაგ ოდენობას.

გაიგეთ მეტი: