2014-2015 წლებში რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების ჯამური რაოდენობა 68 292 963 ლარს უტოლდება - ნათქვამია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა(EMC) და ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის (TDI) ერთობლივ კვლევაში - რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების პოლიტიკა (2014-2015).

კვლევის მიხედვით დადგინდა, რომ 2014-2015 წლებში მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემული თანხის ჯამური ოდენობა 63 173 299 ლარს შეადგენს, საიდანაც თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი, ორივე წელს, ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გავიდა.

ასევე, კვლევამ აჩვენა, რომ 2014-2015 წლებში ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემული ჯამური 51 228 170,13 ლარიდან, თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი მართლმადიდებელი ეკლესიის თანამშრომელთა ხელფასებს, პრემიებს, ჰონორარებსა და მსგავსი სახის მიზნობრიობას მოხმარდა. მეორე ნაწილი კი, უძრავ-მოძრავი ნივთების შეძენასა და მათ მოვლა-პატრონობას.

EMC-სა და TDI-ს კვლევაში აღნიშნულია, რომ 2014 წლიდან სახელმწიფომ ოთხი რელიგიური გაერთიანების (ისლამური, იუდეური, რომაულ-კათოლიკური და სომხური სამოციქულო აღმსარებლობის მქონე რელიგიური გაერთიანებების) დაფინანსება დაიწყო. 2014 წელს, მათთვის გადაცემული თანხა მთლიანობაში 1 795 186 ლარს, 2015 წელს კი 3 324 478 ლარს შეადგენდა.