შესაბამისი ცვლილება გათვალისწინებულია შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით, რომელიც 2023 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდება.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ბრძანების თანახმად, მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე, მგზავრობის დაწყებამდე სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გამართულობის შემოწმება სავალდებულო იქნება.

 • ტექნიკურ გამართულობასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებზე მართვის მოწმობის მსურველმა პასუხი ვიზუალური ჩვენებით, შესაბამისი ხელსაწყოს გამოყენებით, ზეპირად ან სხვა მოქმედებით უნდა გასცეს.

დეტალები: ბრძანების მიხედვით, მძღოლობის მსურველებს გამომცდელები შემდეგ კითხვებს დაუსვამენ:

 • როგორ მოწმდება ძრავში ზეთის აუცილებელი დონის არსებობა;
 • როგორ მოწმდება რეზერვუარში სამუხრუჭო სითხის აუცილებელი დონის არსებობა;
 • როგორ მოწმდება მუშა მუხრუჭის გამართულობა
 • როგორ მოწმდება სადგომი მუხრუჭის გამართულობა
 • სად მოიძიება ინფორმაცია საბურავებში რეკომენდებული ჰაერის წნევის შესახებ;
 • როგორ მოწმდება უსაფრთხო მოძრაობისათვის საბურავების საერთო მდგომარეობა;
 • როგორ მოწმდება დამუხრუჭების სიგნალების გამართულობა
 • როგორ მოწმდება ძრავის გაგრილების სისტემაში გამაგრილებელი სითხის აუცილებელი დონის არსებობა
 • როგორ მოწმდება მოხვევის შუქ-მაჩვენებლების მუშაობის გამართულობა:
 • როგორ მოწმდება ფარებისა და შუქამრეკლების მწყობრში ყოფნა:
 • როგორ მოწმდება მუშაობს თუ არა საავარიო შუქსიგნალიზაცია:
 • როგორ მოწმდება მინამრეცხის რეზერვუარში სითხის დონე:
 • როგორ მოწმდება საბურავები, რათა დარწმუნდეს მათში რეკომენდებული ჰაერის წნევის არსებობაში;
 • როგორ მოწმდება საბურავები, რათა დარწმუნდეს პროტექტორის ნახატის საკმარისი სიმაღლის არსებობაში;
 • სად მოწმდება ძრავის გაგრილების სისტემაში გამაგრილებელი სითხის დონე;
 • სად მდებარეობს მინამრეცხის რეზერვუარი;
 • როგორ მოწმდება ხმოვანი სიგნალის გამართულობა;
 • სად მოწმდება ძრავში ზეთის დონე;
 • სად მდებარეობს სამუხრუჭე სითხის რეზერვუარი.