საკანონმდებლო პროცესებში მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობის თვალსაზრისით, ნეგატიური სტერეოტიპული შეხედულებები მნიშვნელოვანი ბარიერია გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობისათვის. ქვემოთ მოცემული ბლიც-ტესტის მიზანია მოქალაქეების საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის მექანიზმების შესახებ ინფორმირებულობის ხარისხის შესწავლა. ტესტი, ასევე, მიზნად ისახავს საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის საშუალებების, მათ შორის, ონლაინ თუ სხვა სახის მექანიზმების შესწავლასა და მათ შეფასებას, ასევე, მოქალაქის პარლამენტთან ეფექტური კომუნიკაციის გზების გამოვლენას.

ტესტი: როგორ იცნობ საკანონმდებლო ორგანოს

ტესტის დაწყება

1 / 15 საქართველოს პარლამენტი არის:

ნატალია ავალიანი / On.ge

2 / 15 საქართველოს პარლამენტი ანგარიშვალდებულია:

3 / 15 საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, რომელი ორგანო იღებს კანონებს და უცხადებს ნდობას მთავრობას:

4 / 15 შესაძლებელია თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქის არჩევა საქართველოს პარლამენტის წევრად?

5 / 15 საქართველოს პარლამენტის წევრად არჩევისათვის ასაკობრივი ცენზი განისაზღვრება:

6 / 15 როგორ იწყება კანონის მიღების პროცესი?

7 / 15 ვის აქვს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის უფლება?

8 / 15 შესაძლებელია თუ არა მოქალაქის მხრიდან მონაწილეობის მიღება საპარლამენტო კომიტეტის საქმიანობაში?

9 / 15 აქვს თუ არა მოქალაქეს უფლება ჩაერთოს საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაში?

10 / 15 რამდენი მოქალაქის ხელმოწერაა საჭირო პარლამენტისთვის პეტიციით მიმართვისათვის?

11 / 15 როგორ შეიძლება საკანონმდებლო წინადადების წარდგენა საქართველოს პარლამენტში?

12 / 15 ახორციელებს თუ არა საქართველოს პარლამენტი კონტროლის ფუნქციებს?

13 / 15 რა არის მინისტრის საათი?

14 / 15 რა უწყებებზე კონტროლის მიზნით იქმნება ნდობის ჯგუფი?

15 / 15 ვალდებულია თუ არა საქართველოს პარლამენტის კომიტეტი რომ წარადგინოს ანგარიში?

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ბლიც-ტესტი მომზადდა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მიერ ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ავტორი — ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), და შესაძლოა იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის შეხედულებებს.