იუსტიციის სამინისტროს კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, იუსტიციის სახლის თბილისის შენობა კვლავ არ არის მიღებული ექსპლუატაციაში.

როგორც ანგარიშში ვკითხულობთ, 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საჯარო რეესტრის სააგენტოს და სერვისების სააგენტოს ბალანსზე ირიცხება თბილისის იუსტიციის სახლის მშენებლობაზე 2014 წლამდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, ჯამურად — 82 734 605 ლარის ოდენობით.

"2021 წელს განხორციელდა აღნიშნული სამუშაოების ღირებულების გადაცემა იუსტიციის სახლისთვის. აღსანიშნავია, რომ შენობა კვლავ არ არის მიღებული ექსპლუატაციაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის, ფაქტობრივად, 2012 წლიდან ფუნქციონირებს", — აღნიშნულია დოკუმენტში.

დოკუმენტის თანახმად, 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარებით აქტივები არასწორად იყო კლასიფიცირებული, როგორც სხვა არაფინანსური აქტივები და 2020 წლის ჩათვლით მასზე ცვეთა არ იყო დარიცხული. მათი თქმით, 2021 წელს იუსტიციის სახლის მიერ განხორციელდა აქტივის სწორი კლასიფიკაცია.

აუდიტის სამსახურის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ არსებული განმარტებით, ექსპლუატაციაში მიღების პრობლემა გამოწვეულია მშენებლობის შეთანხმებულ პროექტთან შეუსაბამობით და მის აღმოსაფხვრელად ხორციელდება ინტენსიური სამუშაოები.