საჯარო რეესტრმა ძალადობრივი, ჰომოფობიური და პრორუსული ალტ ინფოს წევრების დაფუძნებული კონსერვატიული მოძრაობის რეგისტრაცია შეაჩერა და მიზეზად დოკუმენტაციის შევსებისას დაშვებული რამდენიმე შეცდომა დაასახელა. შესაბამისი გადაწყვეტილება უწყებამ 25 ნოემბერს მიიღო. მათ 10 დღე აქვთ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.

ყრილობის ოქმის მიხედვით, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების გენერალურ მდივნად გიორგი ქარდავა აირჩიეს, თუმცა ის ხელს არ აწერს წარდგენილ განცხადებას. კანონის მიხედვით, "წესდება ძალაში შედის დამფუძნებელი ყრილობის ყველა წევრის მიერ ხელმოწერის მომენტიდან", ამ შემთხვევაში კი წესდება ხელმოწერილია მხოლოდ ყრილობის თავმჯდომარის მიერ.

რეესტრის ინფორმაციით, ძალადობრივი ჯგუფის მიერ წარდგენილ სიას თან არ ერთვოდა პირადობის მოწმობის ნომრები. რეესტრი განმარტავს, რომ სააგენტოში წარდგენილი უნდა იქნეს პარტიის არანაკლებ 1 000 წევრის სია, სახელის, გვარის, დაბადების თარიღის, პირადობის მოწმობის ნომრის, სამუშაო ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის მისამართის, ტელეფონის ნომრის მითითებითა და მათი ხელმოწერებით.

ამასთან, სარეგისტრაციოდ წარდგენილ წესდებასა და თანდართულ დოკუმენტებში პოლიტიკური გაერთიანების სახელწოდება არა ერთგვაროვნადაა მითითებული. წესდებაში აღნიშნულია, რომ პარტიის ემბლემა არის შინდისფრად გამოსახული 5 მცირე ზომის ჯვარი, რომელიც მთლიანობაში გამოსახულია ერთი დიდი ზომის ჯვრის სახით. ჯვრის გვერდით, ქართულ და ინგლისურ ენებზე წარდგენილია პარტიის ოფიციალური დასახელება.

არის კიდევ რამდენიმე ხარვეზი:

  • სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ემბლემის ესკიზი არ შეესაბამება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების წესდებით განსაზღვრულ აღწერილობას;
  • სარეგისტრაციოდ წარდგენილი წესდებით პარტიის ყრილობა არ არის განსაზღვრული ხელმძღვანელ ორგანოდ. ასევე, სარევიზიო კომისია არ მოიხსენიება ერთგვაროვნად წესდების 6,4, 6,6, 6,7, 12 და 1,6 მუხლებში;
  • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების წესდების 10,3 მუხლი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს, სარევიზიო კომისიისა და პარტიის თავმჯდომარის არჩევის ნაცვლად ითვალისწინებს დანიშვნას;
  • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების წესდება პარტიის ქონების გამოყენების წესს არ ითვალისწინებს;
  • წესდების 16,3 და 17,5 მუხლები ურთიერთშეუსაბამოა.

ძალადობრივმა, ჰომოფობიურმა და პრორუსულმა ალტ ინფომ პარტია 20 ნოემბერს დააფუძნა, რომელსაც კონსერვატიული მოძრაობა უწოდეს. პარტიის სადამფუძნებლო ყრილობა თბილისში, ექსპო ჯორჯიაში გაიმართა. პარტიის თავმჯდომარედ 5 ივლისის ძალადობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ზურაბ მახარაძე აირჩიეს.