კავკასიის ბარომეტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ბოლო ერთ წელში რესპონდენტთა 37%-ის ოჯახებში ფინანსური მდგომარეობა გაუარესდა, 29%-ის შემთხვევაში კი იგივე დარჩა. გაუმჯობესდა მხოლოდ 11%-ის ფინანსური მდგომარეობა.

ფოტო: CRRC

გამოკითხულთა დაახლოებით 2/3 თვლის, რომ მათი ოჯახი შარშანდელზე ნაკლებს გამოიმუშავებს, მეტს გამოიმუშავებს გამოკითხულთა მხოლოდ 4%.

ფოტო: CRR

CRRC საქართველომ კვლევა 2020 წლის 8-14 დეკემბერს ჩაატარა. ორგანიზაციის ცნობით, სატელეფონო ინტერვიუების მეშვეობით გამოკითხულია ე.წ. შემთხვევითი ნომრების გენერირების პრინციპით (Random Digit Dial) ამორჩეული 1 504 რესპონდენტი. ინტერვიუები ჩატარდა აზერბაიჯანულ, სომხურ, რუსულ და ქართულ ენებზე და გამოპასუხების დონე 29%-ს შეადგენს. ცდომილების ზღვარი კი +/-0,7%-დან +/-7,4%-მდე მერყეობს.