იმპორტირებულ პროდუქტში ორჯერ დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, აღნიშნული პროდუქტის მწარმოებელი საწარმოდან იმპორტი ერთი წლის ვადით შეჩერდება. შეზღუდვები 2018 წლის პირველი მარტიდან ამოქმედდება. ინფორმაციას სურსათის ეროვნული საგენტო ავრცელებს.

სეს-ის თქმით, შეზღუდვა ამოქმედდება თუ იმპორტირებულ პროდუქტში, ერთი წლის განმავლობაში, ორჯერ აღმოჩნდება პათოგენური მიკროორგანიზმი (სალმონელა, ლისტერია მონოციტოგენეზი). აგრეთვე, საქონლის მფლობელს ეკისრება ვალდებულება, ლაბორატორიული ანალიზის დასრულებამდე საქონელი განათავსოს საბაჟო საწყობში, სხვა საქონლისგან განცალკევებით, რაც გამორიცხავს საეჭვო სურსათის ბაზარზე მოხვედრის რისკს.

აღნიშნული ცვლილებები საქართველოს მთავრობამ #429-ე და #426-ე დადგენილებებში შეიტანა. კერძოდ, „ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ და "ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილებებში.