ყოველდღიურად, სოციალურად დაუცველი ქალები, განსაკუთრებით კი ღარიბები და ლტოლვილები, სოციალური, ეკონომიკური და გეოგრაფიული დაბრკოლებების წინაშე დგანან მაშინ, როცა საქმე ოჯახის ნებაყოფლობით დაგეგმვის შესახებ ინფორმაციისა და სერვისების მიღებას ეხება.

ორმოცდაათი წლის წინ, დღევანდელ დღეს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა საფუძველი ჩაუყარა გაეროს მოსახლეობის ფონდს (UNFPA), როგორც ნდობის ფონდს. 1969 წლიდან, მას შემდეგ, რაც გაეროს მოსახლეობის ფონდმა ფუნქციონირება დაიწყო, ის აქტიურად მუშაობს ოჯახის დაგეგმვის ხელმისაწვდომობისა და ქალების რეპროდუქციული უფლებების რეალიზებისთვის. გაეროს მოსახლეობის ფონდის ხელშეწყობით მსოფლიოში თანამედროვე კონტრაცეფციის მეთოდების გამოყენება გაორმაგდა - 1970 წელს 36%-დან 2016 წელს 64%-მდე.

მიუხედავად პროგრესისა და შედეგებისა, ჯერ კიდევ არსებობს უზარმაზარი გამოწვევები: განვითარებად ქვეყნებში დაახლოებით 214 მილიონ ქალს არ მიუწვდება ხელი ოჯახის დაგეგმვის უსაფრთხო და ეფექტურ მეთოდებზე. ამ ქალების უმეტესობა მსოფლიოს 69 ღარიბ ქვეყანაში ცხოვრობს. მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება ნიშნავს 67 მილიონი არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილებასა და დედათა სიკვდილიანობის წლიური მაჩვენებლის (დაახლოებით 303,000) ერთი მესამედით შემცირებას - ეს ნიშნავს, რომ ოჯახის დაგეგმვას სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია.

რეპროდუქციული ჯანდაცვის უკეთეს სისტემას, მათ შორის, ოჯახის ნებაყოფლობითი დაგეგმვის ხელმისაწვდომობას, შეუძლია ხელი შეუწყოს ეკონომიკის წინსვლასა და მსოფლიოს მდგრად განვითარებას ქალების გაძლიერების გზით - რაც გულისხმობს ქალების მეტ შესაძლებლობას მიიღონ უკეთესი განათლება, შეუერთდნენ ანაზღაურებად სამუშაო ძალას, იყვნენ უფრო პროდუქტიულები თავიანთ სამუშაო სივრცეში, მიიღონ მეტი შემოსავალი და გაზარდონ დანაზოგი და ინვესტიციები. ამასთანავე, კონტრაცეფციის მომსახურებაზე ყოველი დოლარის დამატებით, ორსულობასთან დაკავშირებული ხარჯები $2.30 დოლარით მცირდება.

ოჯახის დაგეგმვაში ინვესტირება ყველასათვის კეთილდღეობის მომტანია.

აქედან გამომდინარე, ოჯახის დაგეგმვა მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარების პირველი მიზნის მისაღწევად, რომელიც სიღარიბის დაძლევას გულისხმობს. ის ასევე განსაკუთრებულ როლს თამაშობს სხვა მიზნების მიღწევაშიც, როგორიცაა: შიმშილის დამარცხება, ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა.

გაეროს მოსახლეობის ფონდმა შეიმუშავა ამბიციური, მასშტაბური ცვლილებების მომტანი მიზანი, რაც გულისხმობს ოჯახის დაგეგმვის არსებული დაუკმაყოფილებელი საჭიროების აღმოფხვრას 2030 წლისთვის. მსოფლიო მოსახლეობის დღეს ჩვენ მოვუწოდებთ ყველა მთავრობას და დაინტერესებულ მხარეს, მონაწილეობა მიიღოს ამ მიზნის მიღწევაში. გაეროს მოსახლეობის ფონდი ასევე მოუწოდებს 179 სახელმწიფოს მთავრობას, რომელმაც ხელი ხელი მოაწერა 1994 წლის კაიროს საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამას მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ, შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მისაღწევად, ოჯახის ნებაყოფლობითი დაგეგმვის ჩათვლით. ეს ეხება არა მარტო ჯანმრთელობისა და უფლებების დაცვას, არამედ ეკონომიკურ განვითარებაში ინვესტირებას, კაცობრიობის კეთილდღეობასა და პროგრესს.

ფაქტები

  • ამჟამად მსოფლიოში დაახლოებით 214 მილიონ ქალს აქვს საჭიროება და არა აქვს შესაძლებლობა, ხელი მიუწვდებოდეს ოჯახის დაგეგმვის თანამედროვე საშუალებებზე.
  • 2015 წელს, UNFPA-ს მიერ გავრცელებული კონტრაცეფციის მეთოდების საშუალებით, შესაძლებელი გახდა 12.3 მილიონი არასასურველი ორსულობის, 4.4 მილიონი აბორტის, ბავშვთა სიკვდილიანობის 220,000 შემთხვევისა და დედათა სიკვდილიანობის 34,000 შემთხვევის თავიდან არიდება.
  • ოჯახის ნებაყოფლობით დაგეგმვაზე უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას შეუძლია დედათა სიკვდილიანობის ერთი მესამედით, ხოლო ბავშვთა სიკვდილიანობის 20 პროცენტით შემცირება.
  • განვითარებად ქვეყნებში მცხოვრები 877 მილიონი ქალისთვის თანამედროვე კონტრაცეფციის საშუალებებსა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის დანახარჯი წლიურად საშუალოდ $8.39-ს შეადგენს კონტრაცეპტივის თითოეული მომხმარებელისთვის.

ძირითადი გზავნილი მსოფლიო მოსახლეობის დღისთვის

  • 2030 წლისთვის მსოფლიოს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად კარგად არის დაცული ქალთა და ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები. ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი საჭიროების აღმოფხვრა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინვესტიციაა.
  • ქალები, რომლებიც ირჩევენ ოჯახის დაგეგმვას, არიან უფრო ჯანმრთელები და დედათა სიკვდილიანობის გაცილებით დაბალი რისკის წინაშე დგანან. ოჯახის დაგეგმვის გამოყენებას, მშობიარობებს შორის ინტერვალის დაცვას შედეგად მოაქვს ბავშვთა უკეთესი ჯანმრთელობა და სიცოცხლის პირველი ხუთი წლის განმავლობაში სიკვდილიანობის გაცილებით დაბალი რისკი.
  • ქალები, რომელთაც აქვთ არჩევანის საშუალება და შესაბამისად - უკეთესი რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობა, მოიძიონ უკეთესი სამსახური და შეინარჩუნონ ის და, ამასთანავე, ხელი შეუწყონ თავიანთ ოჯახებს, ქვეყანას და საერთო კეთილდღეობას. მათი ოჯახები ფინანსურად უფრო ძლიერია, ხოლო მათი შვილები უკეთეს განათლებას იღებენ - ეს არის კეთილდღეობის ციკლი, რომელშიც არაერთი თაობაა არის და იქნება ჩართული. შედეგად, იქმნება დემოგრაფიული დივიდენდი და შესაძლებელი ხდება კეთილდღეობის მიღწევა გლობალურ დონეზე.