საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის მიხედვით, რეორგანიზაციის პროცესში საქართველოს ხუთი სამინისტროდან 2 300 საჯარო მოხელე გათავისუფლდა. თავდაცვის; ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს; რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის; კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს კომპესაციის სახით ჯამში 322 300 ლარი გადაუხადეს.

არასამთავრობო ორგანიზაციამ საჯარო ინფორმაციის სახით 12 სამინისტროსგან მიიღო მონაცემები. ამ მონაცემებით, სამინისტროების მიერ შემცირებული საბიუჯეტო ხარჯების მთლიანი ოდენობა 55 მლნ 344 ათასი ლარი იყო. სამინისტროებმა ყველაზე მეტი თანხა, სულ 39 მლნ ლარი - შეამცირეს შრომის ანაზღაურების ნაწილში, რაც ძირითადად გამოიხატა პრემიებისა და დანამატების ფონდის მნიშვნელოვნად შემცირებასა ან/და მთლიანად გაუქმებაში.

საიას კვლევა მოიცავს ხუთი თვითმმართველი ქალაქის მონაცემებსაც. ქუთაისის, ბათუმის, ზუგდიდის, ოზურგეთისა და ფოთის თვითმმართველმა ქალაქებმა საბიუჯეტო ხარჯები შეამცირეს სულ 3 მლნ 630 ათასი ლარით, ხოლო ააიპ-ების დაფინანსება მილიონ 220 ათასი ლარით. გარდა ამისა, ააიპ-ებში ჩატარებული რეორგანიზაციის შედეგად სულ სამსახურიდან გათავისუფლდა 137 თანამშრომელი.

ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ საბიუჯეტო სახსრების შემცირებისა და რეორგანიზაციის პროცესის ანალიზისა და შეფასების შედეგად გამოავლინა შემდეგი პრობლემური საკითხები:

  • მთავრობის სხდომაზე არ განხილულა სამინისტროებში მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესი და შედეგები, ასევე საქართველოს პარლამენტს არ განუხორციელებია ეფექტური კონტროლი სამინისტროებში მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესზე;
  • სამინისტროებსა და თვითმმართველ ქალაქებს ჰქონდათ არაერთგვაროვანი და განსხვავებული მიდგომები საბიუჯეტო სახსრების შემცირების პრიორიტეტებისა და ოდენობის თაობაზე, რაც განპირობებული იყო საქართველოს მთავრობის ერთიანი ხედვის არარსებობით;
  • სამინისტროებისა და თვითმმართველი ქალაქების მიერ შრომის ანაზღაურების ხარჯების მნიშვნელოვნად შემცირება შესაძლოა უარყოფითად აისახოს საჯარო მოხელეთა ფინანსურ გარანტიებსა და მოტივაციაზე, ასევე გამოიწვიოს საჯარო დაწესებულებიდან პროფესიონალი კადრების გადინება;
  • მინისტრების მიერ რეორგანიზაციის თაობაზე გამოცემული ბრძანებები სტანდარტული და ფორმალური ხასიათისაა, სადაც გაწერილია მხოლოდ რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების თაობაზე საჯარო მოხელეთა გაფრთხილების მოთხოვნა;
  • საჯარო დაწესებულებებს არ აქვთ ნათლად გაწერილი კრიტერიუმები რეორგანიზაციის პროცესში გასათავისუფლებელ საჯარო მოხელეთა შესარჩევად;
  • დადებით ტენდენციად უნდა შეფასდეს, თვითმმართველობის ორგანოების მიერ ააიპ-ების რეორგანიზაცია და მათი დაფინანსების შემცირება.