სახელმწოფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, ზოგიერთ შემთხვევაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, რომელიც ეროვნულ მუზეუმს ფართის დროებითი სარგებლობისთვის უნდა გადაეხადა, ამ ფართისთვის დადგენილ ტარიფს არ შეესაბამებოდა, რის გამოც, მან 2018-2020 წლებში 90 750 ლარიდან 148 250 ლარამდე შემოსავლის მიღების პოტენციალი დაკარგა.

ანგარიშში ნათქვამია, რომ მუზეუმმა დადგენილი ტარიფებისგან განსხვავებული სახელშეკრულებლო ღირებულების განსაზღვრის სარწმუნო მტკიცებულებები ვერ წარმოადგინა.

"საიჯარო ხელშეკრულებებიდან შვიდ შემთხვევაში კომუნალური ხარჯების აღრიცხვისა და გადახდის ვალდებულება მოიჯარის მიერ არ შესრულებულა და ანაზღაურება განხორციელებულია ეროვნული მუზეუმის მიერ", — ვკითხულობთ ანგარიშში.