სექსუალურ შევიწროვებაში დადანაშაულებული ზვიად დევდარიანის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში არ მიიღო. დევდარიანი მოითხოვდა იმ ჩანაწერის გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და დასკვნა საბოლოოდ და მისი გასაჩივრება არ შეიძლება.

არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას ყოფილი ხელმძღვანელი სექსუალურ შევიწროების 10-მდე შემთხვევაში დაადანაშაულა. ბრალდებების შემდეგ სახალხო დამცველის აპარატმა მოკვლევა ჩაატარა და 5-დან 3 შემთხვევაში სექსუალური შევიწროვება დადასტურდა.

ზვიად დევდარიანი სარჩელში წერს, რომ სადავო ნორმა მას უკრძალავს ზემოაღნიშნული აქტის სასამართლოში გასაჩივრებას, რაც ეწინააღმდეგება სასამართლოსათვის მიმართვის კონსტიტუციურ უფლებას.

მოსარჩელის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის მიერ გამოცემულ რეკომენდაციას სავალდებულო ხასიათი არ გააჩნია, კანონმდებლობა ირიბად მიუთითებს მისი შესრულების აუცილებლობაზე.

"სახალხო დამცველის მიერ რეკომენდაციით დისკრიმინაციის მსხვერპლად მიჩნეულ პირს, სამოქალაქო დავის ფარგლებში, შეუძლია, აღნიშნული აქტის გამოყენება დისკრიმინაციის ჩამდენი პირის წინააღმდეგ, შესაბამისად, ამ კუთხით, რეკომენდაციას პირდაპირი სამართლებრივი ეფექტი გააჩნია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველის რეკომენდაციის სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა წარმოადგენს აუცილებელ ღონისძიებას მოსარჩელის უფლებების დასაცავად", — ნათქვამია სარჩელში.

დევდარიანი მიიჩნევს, რომ ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სადავო ნორმა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით დაცულ სასამართლოსათვის მიმართვის უფლებას და არაკონსტიტუციურად უნდა იქნეს ცნობილი.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ზვიად დევდარიანის სარჩელი წარმოებაშ არ მიიღო. შესაბამისი განჩინება სასამართლომ 2019 წლის 28 მაისს გამოაქვეყნა.

"სასარჩელო მოთხოვნის ამ ფორმით დაყენება გამოწვეულია მოსარჩელის მიერ სადავო ნორმის შინაარსის არასწორი აღქმით. კონსტიტუციურ სარჩელში წარმოდგენილი არგუმენტაცია არ მიემართება სადავო ნორმის რეალურ შინაარსს, შესაბამისად, №1378 კონსტიტუციური სარჩელი დაუსაბუთებელია და არ უნდა იქნეს მიღებული არსებითად განსახილველად "საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 311 მუხლის პირველი პუნქტის "ე" ქვეპუნქტისა და 313 მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის საფუძველზე", — ნათქვამია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ სამოტივაციო ნაწილში.

დევდარიანის საქმე

2018 წელს საქართველოში პირველად ქალები სექსუალურ შევიწროებაზე ალაპარაკდნენ. ქალთა მოძრაობამ ომბუდსმენის მიერ წარდგენილი სამეურვეო საბჭოს კონკურსის ერთ-ერთი მონაწილე ზვიად დევდარიანი სექსუალურ შევიწროების 10-მდე შემთხვევაში დაადანაშაულა. ქალები ამტკიცებდნენ, რომ დევდარიანი სექსუალური ხასიათის წერილებს მათ ინტენსიურად წერდა.

დევდარიანმა კანდიდატურა მოხსნა, თუმცა ბრალდებებზე საპასუხოდ თქვა, რომ სამართლებრივი გზებით დავისთვის მზად იყო. მოგვიანებით სახალხო დამცველმაც დაადასტურა, რომ ქალების მონაყოლი შეიცავდა სექსუალური ხასიათის ძალადობის ნიშნებს, ხოლო სამ შემთხვევაში სექსუალური შევიწროება დაადგინა. ზვიად დევდარიანმა პატივისა და ღირსების შელახვისთვის სასამართლოს მიმართა, თუმცა საქალაქო სასამართლომ მისი სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო.