რა ხდება: კახაბერ ლაბუჩიძემ, რომელიც თბილისის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეა, 2024 წლის თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში საკუთარი უძრავი ქონება და ხელფასი არ მიუთითა.

სქრინი კახაბერ ლაბუჩიძის 2024 წლის ქონებრივი დეკლარაციიდან

სქრინი კახაბერ ლაბუჩიძის 2024 წლის ქონებრივი დეკლარაციიდან

ფოტო: declaration.acb.gov.ge

რატომ არის ეს პრობლემა: საქართველოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის თანახმად, კახაბერ ლაბუჩიძე, როგორც თბილისის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე, ვალდებულია, რომ ეს ინფორმაცია სრულად ასახოს მისი ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში.

  • ამის გამო, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო (TI) მიმართავს ანტიკორუფციულ ბიუროს, შეისწავლოს კახაბერ ლაბუჩიძის დეკლარაციაში გამოვლენილი დარღვევები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.

რა ადასტურებს, რომ ლაბუჩიძე ქონებას ფლობს: შესაბამის დოკუმენტებს, TI, საჯარო წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს და მიუთითებს, რომ კახაბერ ლაბუჩიძე ორ უძრავ ქონებას ფლობს.

  1. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქუჩა — 115.58 კვ.მ ბინა.
  2. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, დაბა ბაკურიანი, დიდველი — 36.40 კვ.მ ბინა.

ორგანიზაცია, ასევე, აღნიშნავს, რომ უძრავი ქონება ლაბუჩიძემ არც 2023 წელს დაადეკლარირა.

დარღვევა II: "ამასთანავე, მან დეკლარაციაში არ ასახა თბილისის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარედ თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მის მიერ წლის განმავლობაში მიღებული ხელფასი", — აღნიშნავს TI.

ორგანიზაციის მიხედვით, საყურადღებოა, რომ საჯარო სამსახურის ბიურომ 2022 წელს უკვე დააჯარიმა კახაბერ ლაბუჩიძე დეკლარაციის არასრულად შევსების გამო. საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიშში შემდეგი დარღვევებია ჩამოთვლილი:

  • თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიშის წარმოუდგენლობა;
  • ცდომილება თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიშში;
  • დეკლარაციაში არ არის მითითებული თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის საბანკო ანგარიში;
  • ცდომილება თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის ანაზღაურებაში;
  • თანამდებობის პირის ოჯახის წევრის სესხის ხელშეკრულების და გრაფიკის წარმოუდგენლობა;
  • დეკლარაციაში არ არის მითითებული ერთჯერადი შემოსავალი, რომლის ოდენობაც აღემატება 3000 ლარს;
  • დეკლარაციაში არ არის მითითებული ერთჯერადი გასავალი, რომლის ოდენობაც აღემატება 5000 ლარს.