ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი უწყებების შემცირების მიუხედავად, ხარჯი 498 ათასი ლარით გაიზარდა. ასეთია აუდიტის სამსახურის დასკვნა, რომელიც 2017 და 2018 წლებს ეხება.

2017 წელს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებდა 10 ა(ა)იპ და ერთი შპს. ჩატარებული რეორგანიზაციის შემდგომ, 2018 წლის მარტიდან იურიდიული პირების რაოდენობა შემცირდა 9-მდე, თუმცა დასაქმებულთა ფუნქცია-მოვალეობები არ შეცვლილა. აუდიტის სამსახური განმარტავს, რომ უწყებების რაოდენობის შემცირებით, მინიმუმ, სუბსიდირების წილის შემცირება ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას უნდა გამოეწვია, თუმცა ასე არ მოხდა.

"აღნიშნული გარემოება წარმოშობს რისკს იმისა, რომ ა(ა)იპ-ებში დასაქმებულ პირთა საშტატო რიცხოვნობა მუნიციპალიტეტის საჭიროებებთან შედარებით, მაღალია", — აცხადებენ აუდიტის სამსახურში.

აუდიტის სამსახურმა, ასევე, აღმოაჩინა, რომ ლანჩხუთში არსებობს ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ა(ა)იპ, რომელსაც მერიის მსგავსი ფუნქციები აქვს დაკისრებული.

"მუნიციპალიტეტმა ვერ წარმოადგინა შესაფერისი და საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, თუ რა ობიექტური საჭიროებით არის განპირობებული ზოგიერთი ა(ა)იპ-ის და შტატის არსებობა. შედეგად, დაგეგმვასა და კონტროლში არსებულმა მართვის სისუსტეებმა გამოიწვია ა(ა)იპ-ებში საშტატო რიცხოვნობის არაგონივრული ზრდა და საბიუჯეტო სახსრების არარაციონალური ხარჯვა", — განმარტა აუდიტის სამსახურმა.