"აიკრძალოს ანტიკონსტიტუციური პარტია ცენტრისტები" - მოთხოვნით საზოგადოების ნაწილი საქართველოს პრეზიდენტს, გიორგი მარგველაშვილს და
საქართველოს პარლამენტის წევრებს მიმართავს.

ონლაინ პეტიციის ავტორები და ხელმომწერები მოუწდებენ ადრესატებს, აღასრულოთ საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონით დაკისრებული ვალდებულებები და მიმართოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს "ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელმყოფი" პარტია ცენტრისტების აკრძალვის მოთხოვნით:

"ვადასტურებთ, რომ ჩვენთვის ძვირფასი და მნიშვნელოვანია თავისუფალი რესპუბლიკის, მრავალპარტიული დემოკრატიისა და აზრის თავისუფლების შენარჩუნება. თუმცა, წინასაარჩევნო პერიოდის დადგომასთან ერთად, შეშფოთებით ვაკვირდებით ღიად პრო-რუსული ძალების გაძლიერებას და ვთვლით, რომ ძალა, რომლის წინასაარჩევნო დაპირებათა შორის არის რუსეთის ბიუჯეტით დაფინანსებული პენსიის გაცემა, საქართველოში რუსული სამხედრო ბაზების ამოქმედება და რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული მიღება, პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, უარჰყოფს კონსტიტუციითვე განმტკიცებულ მართლსწესრიგს, ღირებულებებს და სახელმწიფოებრივ სუვერენიტეტს".

ინიციატორები აცხადებენ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის მიხედვით, დაუშვებელია ისეთი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური გაერთიანების შექმნა და საქმიანობა, რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა:

"ხელმომწერები მივიჩნევთ, რომ ძალა, რომელიც საქართველოს მტრის სამხედრო ბაზების ამოქმედებას და მისი ბიუჯეტით პენსიის გაცემას განიზრახავს, არის კოლაბორაციონისტული ძალა. იგი წარმოადგენს ცალსახად ანტი-სახელმწიფოებრივ მოვლენას, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებს როგორც საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას, ასევე სახელმწიფოს და მისი მოქალაქეების სტაბილური განვითარების შესაძლებლობას. ეჭვგარეშეა, რომ საქართველოში მტრული ძალის სამხედრო ბაზების განთავსების მოთხოვნა ხელყოფს საქართველოს დამოუკიდებლობას, ხოლო კონსტიტუციურ წესრიგს პოტენციური დამხობით ემუქრება".