შვედეთში მოთხოვნისა და მიწოდების პრობლემა შეიქმნა. 2025 წლისთვის შვედეთის სამუშაო ძალა 207 ათასი ადამიანით გაიზარდება, თუმცა არსებული სოციალური მოდელის შესანარჩუნებლად ეს საკმარისი არ არის.

ე.წ. საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს მოდელის შესანარჩუნებლად შვედეთის სამუშაო ძალა კიდევ 200 ათასით უნდა გაიზარდოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა, გაიზარდოს შრომის ღირებულება და მნიშვნელოვნად გაუარესდეს სხვადასხვა სერვისის ხარისხი. ამავდროულად, სამუშაო ძალის სათანადო ზრდის გარეშე შეუძლებელი იქნება იმ სოციალური პოლიტიკის შენარჩუნება, რასაც შვედეთი ბოლო ათწლეულებში განმავლობაში აწარმოებს.

სწორედ ეს იქნება ქვეყნის მომავალი მთავრობის ძირითადი გამოწვევა. 2007-დან 2017 წლამდე პერიოდში, ქვეყნის სამუშაო ძალა 408 ათასი ადამიანით შეივსო, აქედან, დაახლოებით, 100 ათასი ადამიანი კი საჯარო სექტორში დასაქმდა.

შვედეთის რეგიონული და მუნიციპალური ასოციაციის ხელმძღვანელის, ანიკა ვალენსკოგის თქმით, ამ დროისთვის ქვეყნის საჯარო სექტორი 208 ათასი ახალ მუშაკს საჭიროებს და მოთხოვნა სულ უფრო მზარდია. ამავდროულად, არსებობს რისკი, რომ საჯარო და კერძო სექტორები, კომპეტენტური კადრებისთვის ბრძოლაში ერთმანეთთან კონკურენციაში მოექცევიან.

სახელმწიფოს პრობლემის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება მოუწევს. პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს, ასევე, მიგრაცია. მნიშვნელოვანი რისკების გამო 2015 წელს შვედეთმა აღადგინა სასაზღვრო კონტროლი. ვალენსკოგის თქმით, შვედეთს სჭირდება უფრო მეტი დასაქმებული და სოციალური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი რეფორმირება, წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებული სისტემა უბრალოდ ჩამოიშლება.

შემდეგი ათი წლის განმავლობაში შვედეთეის მოსახლეობა, დაახლოებით, 10 პროცენტით გაიზრდება და 11 მილიონს გადააჭარბებს. მოსახლეობის ზრდა, ძირითადად, მიგრაციით არის განპირობებული, წინა წლების განმავლობაში შვედეთმა მნიშვნელოვნად უფრო მეტი მიგრანტი მიიღო, ვიდრე სხვა ევროპულმა ქვეყნებმა. ქვეყნის მოსახლოება საგრძნობლად ბერდება, პენსიონერები შვედეთის ყველაზე მზარდი ასაკობრივი ჯგუფია.

ამ დროისთვის შვედეთის მოსახლეობის ასაკობრივი სურათია შემდეგია:

  • 0-19 წლამდე - 2,4 მილიონი;
  • 20-64 წლამდე - 5,8 მილიონი;
  • 65+ 2 მილიონი.

შვედეთის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2028 წლისთვის ქვეყანაში 0 - 19 ასაკობრივი ჯგუფი 9,2 პროცენტით გაიზრდება, დაახლოებით, 13 პროცენტით გაიზრდება პენსიონერების რაოდენობა, ხოლო ქვეყნის სამუშა ძალის (20 - 64 წლამდე) მატება კი, დაახლოებით, 8 პროცენტი იქნება.

ჯერჯერობით უცნობია როგორ გაუმკლავდება შვედეთი მის წინაშე არსებულ პრობლემას. არსებულ ვითარებაში, თუ კი არაფერი შეიცვალა, იმ სოციალური პოლიტიკის შესანარჩუნებლად, რომელიც მოქმედებს აუცილებელი იქნება გადასახადების გაზრდა. თუ რა გზას აირჩევს შვედეთი არსებული პრობლემის გადასაჭრელად, სექტემებრში ახალი მთავრობის არჩევის შემდეგ გახდება ცნობილი.