საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ, დემოკრატ მესხთა კავშირთან ერთად, მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანის ინტრესების დაცვის მიზნით, საკონსტიტუციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლის პირველი და 120-ე მუხლის მეათე ნაწილის არაკონსტიტუციურად და ძალადაკარგულად გამოცხადების მოთხოვნის თაობაზე სარჩელით მიმართა.

ორგანიზაციის თქმით, საქმე იმაშია, რომ საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლის პირველი ნაწილი მხოლოდ ბრალდების მხარეს ანიჭებს უფლებამოსილებას, მიმართოს სასამართლოს კომპიუტერულ სისტემიდან ან კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახ საშუალებიდან სისხლის სამართლის საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამოთხოვის განჩინების გაცემის შუამდგომლობით:

"შესაბამისად, დაცვის მხარე, ასეთი მოთხოვნით სასამართლოსთვის შუამდგომლობით მიმართვის შესაძლებლობას სრულად მოკლებულია".

რაც შეეხება მეორე გასაჩივრებულ მუხლს, GDI აღნიშნავს, რომ 120-ე მუხლის მე-10 ნაწილს, აღნიშნულ შემთხვევაშიც, მხოლოდ ბრალდების მხარე სარგებლობს დაცვის მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე ამოღებული საგნის, ნივთის, ნივთიერების, აგრეთვე ინფორმაციის შემცველი სხვა დოკუმენტის პირველადი გამოკვლევის უფლებით:

"მიგვაჩნია, რომ სადავო ნორმები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველი ნაწილით გარანტირებულ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. კერძოდ, 136-ე მუხლის პირველი ნაწილი არღვევს სამართლიანი სასამართლოს უფლების შემადგენელ ნაწილს - სისხლის სამართლის პროცესში შეჯიბრებითობისა და მხარეთა თანასწორობის პრინციპს. ხოლო 120-ე მუხლის მეათე ნაწილი, ასევე, ეწინააღმდეგება პირის თვითინკრიმინაციისგან დაცვის უფლებას".

აღნიშნული სარჩელით ორგანიზაციები წარმოადგენენ და იცავენ მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანის, ინტერესებს:

"2015 წლის 30 სექტემბერს, ახალციხის რაიონული სასამართლოს კანცელარიის და მოქალაქეთა მისაღების უფროსმა, თამარ ობოლაშვილმა, სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულ (ამ დროისთვის პირველი ინსტანციის მიერ გამართლებულ) ჩორგოლიანის ადვოკატს, UDM-ს იურისტს, წერილობით აცნობა, რომ სასამართლო ვერ იმსჯელებდა მის შუამდგომლობაზე სათვალთვალო კამერებიდან ვიდეოფაილების გამოთხოვის თაობაზე განჩინების გამოცემის შესახებ, ვინაიდან დაცვის მხარეს ასეთი შუამდგომლობის დაყენების შესაძლებლობა არ ჰქონდა".