საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში, თბილისის საქალაქო სასამართლო პირველი ინსტანციის სასამართლოა, რომელიც თბილისის მასშტაბით განიხილავს სამოქალაქო, სისხლისა და ადმინისტრაციული კატეგორიის დავებს.

წყარო: ვიკიპედია