10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს, 2021 წლის განმავლობაში ქვეყანაში არსებული უფლებრივი მდგომაროების შეფასებისას სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა კვლავ გამოწვევად რჩება, ხოლო კორონავირუსის პანდემიის გამოწვევებმა დამატებითი პრობლემები შექმნა.

ნინო ლომჯარიას განცხადებით, 2021 წელს ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით არსებული რიგი სისტემური პრობლემები გამოიკვეთა. მათ შორის, როგორც სამედიცინო დაწესებულებებსა და სერვისებზე წვდომის, ისე სამედიცინო პერსონალთან კომუნიკაციის სირთულის კუთხით.

"გაუარესდა ამ პირთა სოციალურ-ეკონიმიკური მდგომარეობა, დასაქმების პერსპექტივა. მათი ნაწილი კვლავ დარჩა პანდემიის საპასუხოდ შემუშავებული სახელმწიფოს ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის მიღმა. მიმდინარე წელს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება, რაც მნიშვნელოვანია ამ პირთა უფლებების საერთაშორისო დაცვის მექანიზმებით უზრუნველყოფისთვის. ასევე, დადებითად უნდა შეფასდეს საქართველოს მთავრობის მიერ შშმ პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის იმპლემენტაციის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო კომიტეტის შექმნა", — აღნიშნავს ომბუდსმენი.

სახალო დამცველი, ასევე, აღნიშნავს, რომ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის მინიჭების სამართლიან სისტემაზე გადასვლა ჯერ კიდევ არ მომხდარა, რომელიც გარდა სამედიცინო ჩვენებისა, პირის ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ფაქტორებზე გაამახვილებს ყურადღებას.

"მოქმედი მოდელის მიხედვით განსაზღვრული სოციალური პაკეტის ოდენობა, გარდა იმისა, რომ არ არის მორგებული პირის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, შშმ პირთა საჭიროებების დაკმაყოფილებას მინიმალურადაც ვერ უზრუნველყოფს", — აცხადებს ლომჯარია.