ომბუდსმენის განცხადებით, გიგი გიგიაძისთვის დიპლომატიური სამსახურის ვადის გაგრძელებაზე უარი და ვაკანსიებზე მისი კანდიდატურის განუხილველობა, განსხვავებული მოსაზრების გამოთქმის გამო, მის მიმართ დისკრიმინაციულ მოპყრობას წარმოადგენს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: 2020 წლის ოქტომბერში, ჯერ კიდევ მოქმედმა ელჩმა კარტოგრაფების საქმეზე დაკავებულ ივერი მელაშვილის ბრალს აბსურდული უწოდა.

  • 2021 წლის 20 იანვარს კი გაირკვა, რომ გიგიაძემ დიპლომატიური მისია დაასრულა და საქართველოში ბრუნდებოდა.
  • მას დიპლომატიური სამსახურის ვადა აღარ გაუგრძელეს და რეზერვში ჩარიცხვიდან 13 თვის განმავლობაში აღარც ახალი სამსახური შესთავაზეს.
  • გიგიაძე 24-წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე დიპლომატია. ბოლოს ის დანიის სამეფოში საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად მსახურობდა.

ომბუდსმენი წერს, რომ საქმეში არსებული მასალების გათვალისწინებით, თავისთავად, არგუმენტი იმის თაობაზე, რომ გიგი გიგიაძე სამუშაო მივლინებიდან გამოწვეული იქნა ვადის გასვლის გამო, არ აქარწყლებს დისკრიმინაციის არსებობის ვარაუდს.

  • "საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან დამაჯარებელი/სარწმუნო და დისკრიმინაციული მოპყრობის გამაქარწყლებელი ინფორმაციის წარმოუდგენლობა კიდევ უფრო ამყარებს აღნიშნულ ეჭვს და, რეალურად, ვერ უზრუნველყოფს დისკრიმინაციული მოპყრობის ვარაუდის გაქარწყლებას".

სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-201 მუხლითა და დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ომბუდსმენი მიმართავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს:

  • განიხილოს განმცხადებელთან მისი კვალიფიკაციის ტოლფასი პოზიციის/პოზიციების შეთავაზება;
  • მომავალში არ დაუშვას განსხვავებული მოსაზრების ან/და სხვა ნიშნით დისკრიმინაციული მოპყრობა და საქმიანობა წარმართოს თანასწორობის პრინციპის დაცვით, მათ შორის, უზრუნველყოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონთან შესაბამისობა.

დეტალები: სახალხო დამცველს ამ საკითხზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტებმა მიმართა.

  • სახალხო დამცველის გადაწყვეტილება სრულად იხილეთ აქ.