საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების (საზოგადოებრივი) დამცველი მიიჩნევს, რომ სილქნეტის ხელშეკრულებაში 20 ათას ლარიანი ჯარიმის შესახებ მუხლი კომპანიას იცავს არაკეთილსინდისიერი აბონენტებისგან. ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენმა, თამთა ტეფნაძემ ამ შინაარსის განცხადება დღეს, 11 მაისს გაავრცელა.

მისი ინფორმაციით, იყო შემთხვევა, როცა აბონენტი არღვევდა კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებს, თუმცა, სადავოს ხდიდა სილქნეტის მიერ მიწოდებული მომსახურების ხარისხს და ითხოვდა კომპანიის სანქცირებას.

"საკითხის შესწავლის პროცესში კი გამოვლინდა, რომ აღნიშნული აბონენტი კომერციული მიზნებით ახდენდა ფიზიკური პირისთვის მისაწოდებელი მომსახურების გადაყიდვას მესამე პირებზე, რაც მოქმედი კანონმდებლობით, ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზაციის გარეშე საქმიანობად ითვლება," - აღნიშნავს მომხმარებელთა ინტერესების დამცველი.

ის აღნიშნავს, რომ 2016 წლის შემოდგომაზე სილქნეტმა ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენს სააბონენტო ხელშეკრულება წარუდგინა, რომელზეც ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენის შენიშვნები და რეკომენდაციები მიიღო. შენიშვნები და რეკომენდაციები შეეხებოდა ხელშეკრულებაში 20 ათას ლარიანი ჯარიმის საკითხსაც.

"კომპანიას უნდა გააჩნდეს თავდაცვის ისეთი მექანიზმი, რომლითაც თავიდან აირიდებს არაკეთილსინდისიერი მომხმარებლის მხრიდან არამხოლოდ საცალო ინტერნეტ მომსახურების მესამე პირებზე გადაყიდვის ფაქტებს, არამედ, მომსახურების ხარისხზე დავის შემთხვევაში სანქცირების რისკს," - აღნიშნავენ მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის აპარატში.

8 მაისს საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციამ განცხადება გაავრცელა. ასოციაციას მიაჩნია, რომ სილქნეტის ხელშეკრულებაში 20 ათასი ლარის დაჯარიმების შესახებ ჩანაწერი არასწორია და უნდა შეიცვალოს. მათი თქმით, სილქნეტის მომხმარებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, არ გამოირიცხება პაროლის გარეშე WiFi მოწყობილობების არსებობის შემთხვევაში მათი სანქცირებაც, რადგან ესეც მესამე პირისთვის მომსახურების გადაცემაა.

მანამდე, 5 მაისს სილქნეტმა განცხადება გაავრცელა, სადაც უარყო WIFI-ზე პაროლის გამოუყენებლობის შემთხვევაში მომხმარებლის სანქცირება. როგორც კომპანია განმარტავს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმა განსაზღვრულია ისეთი შემთხვევისთვის, როდესაც აბონენტის მიერ ხდება მისთვის მიწოდებული საცალო ინტერნეტ მომსახურების შემდგომი პირდაპირი თუ ირიბი გადაყიდვა/გადაცემა სხვა პირებისთვის კომერციული მიზნით.