ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) მამაკაცებისთვის, ბავშვის მოვლის მიზნით, შვებულებისა და მისი ანაზღაურების უფლების არარსებობას საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.

EMC განმარტავს, რომ მოქმედი შრომის კოდექსი დასაქმებულს, ბავშვის მოვლის მიზნით, შვებულების უფლებას ანიჭებს, თუმცა აღნიშნული ჩანაწერისა და მასთან დაკავშირებული ნორმების ერთობლივი ანალიზი სხვა სურათს აჩვენებს:

"შვებულების უფლების მქონე დასაქმებულში მოიაზრება მხოლოდ ქალი და დასახელებული შვებულების უფლებით ვერ სარგებლობენ ბავშვის ბიოლოგიური მამები".

ამასთან, EMC-ის ინფორმაციით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ადგენს, რომ შვებულების ანაზღაურების საფუძველს წარმოადგენს საავადმყოფო ფურცელი, რომელიც გაიცემა მხოლოდ ქალზე:

"ამავე ბრძანებით, საავადმყოფო ფურცელი ბავშვის მამის მიმართ მხოლოდ ქალის გარდაცვალების შემთხვევაში გაიცემა. შესაბამისად, დასახელებული ბრძანება პირდაპირ გამორიცხავს კაცებს ახალშობილის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურების უფლების მქონე პირებისგან."

EMC მიიჩნევს, რომ ბავშვის მოვლა ორივე მშობლისთვის თანაბარი უფლება და პასუხისმგებლობაა. ხოლო სახელმწიფოს მიდგომა დისკრიმინაციულია, როგორც მამების, ასევე ქალების მიმართ, რადგან გაუმართლებელია, სახელმწიფო მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანს ანიჭებდეს დასახელებულ შესაძლებლობას.

"გარდა კანონის წინაშე თანასწორობის უფლებისა, ბავშვის მოვლის გამო შვებულებისა და მისი ანაზღაურების უფლების შეზღუდვა კაცებისთვის იწვევს მათი შრომის უფლების შეზღუდვას, ისევე როგორც გაუმართლებლად ერევა საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული ოჯახის კეთილდღეობისა და მეუღლეთა თანასწორობის უფლებებში. კერძოდ, მოქმედი კანონმდებლობა მეუღლეებს არ ანიჭებს შესაძლებლობას, საკუთარი შეთანხმებითა და სურვილის შესაბამისად იზრუნონ საკუთარ შვილზე და გაიზიარონ ეს პასუხისმგებლობა. სახეზეა აგრეთვე ქალის კანონის წინაშე თანასწორობის უფლებაში ჩარევა იმდენად, რამდენადაც არსებული სამართლებრივი რეგულირება ბავშვზე ზრუნვის მოვალეობას მხოლოდ ქალს აკისრებს".