ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან ერთად დაიწყო ახალი პროექტი მოწმის დაკითხვის ახალი წესის კვლევა საქართველოში.

"ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ მოწმის დაკითხვის ახალი წესის გამჭვირვალე და ეფექტურ ფუნქციონირებას. კვლევის დროს გამოვლინდება ახალი წესის დადებითი და უარყოფითი მხარეები" - აცხადებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი.

ადამიანის უფლებათა ცენტრი შეისწავლის:

  • როგორ მოქმედებს ახალი წესი პრაქტიკაში;
  • რამდენად დაცულია მოწმეთა უფლებები მაგისტრატ მოსამართლესთან დაკითხვისას;
  • რამდენ საქმეზე მიმართა პროკურატურამ მაგისტრატ მოსამართლეს მოწმის დაკითხვასთან დაკავშირებით, მათ შორის - რამდენი საქმე იყო არასრულწლოვნის და რა საფუძვლით მოხდა სასამართლოსადმი მიმართვა;
  • რამდენად დასაბუთებულია პროკურატურის შუამდგომლობა და სასამართლოს გადაწყვეტილება;
  • რამდენად დაცულია შეჯიბრებითობის პრინციპი მოწმეთა დაკითხვისას, რამდენად უზრუნველყოფს მოწმის დაკითხვის მოქმედი წესი მოწმეთა უსაფრთხოებას;
  • გაცნობიერებული აქვთ მოწმეებს თავიანთი უფლებები და ა.შ.

პრობლემების იდენტიფიცირების შემდეგ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომელსაც განიხილავს საქართველოს პარლამენტთან, იუსტიციის სამინისტროსთან, პრეზიდენტთან და სხვა სამიზნე ჯგუფებთან.

"არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკული შენიშვნების მიუხედავად, სახელმწიფომ მოწმეთა დაკითხვის წესი ხარვეზებით მაინც დაამტკიცა" - აცხადებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი.

20 თებერვალს ძალაში შევიდა მოწმის დაკითხვის ახალი წესი, რომელიც მოწმის მაგისტრატ მოსამართლესთან სავალდებულო დაკითხვას გულისხმობს.

პროცესში ჩართულია არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის.

კოალიციის შეფასებით, მოწმის დაკითხვის მოქმედი წესი ეწინააღმდეგება შეჯიბრებითობისა და უშუალობის პრინციპს და უგულებელყოფს ნებაყოფლობითი გამოკითხვის როლს სისხლის სამართლის პროცესში და აცხადებს, რომ მაგისტრატ მოსამართლესთან დაკითხვის უფლებამოსილების მხოლოდ ბრალდების მხარისთვის მინიჭებით, მნიშვნელოვნად ილახება მხარეთა შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპი.