დამამცირებელი, არაადამინური მოპყრობისა და წამების ბრალდების საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ სასჯელაღსრულების #8 დაწესებულების 7 თანამშრომლის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა.

ხუთ ბრალდებულს საბოლოოდ 3 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. კიდევ ერთს 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა ხოლო, მეშვიდე ბრალდებულს ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონისა და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით 7 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა.

საქმის მასალების თანახმად, 2010-2012 წლებში ბრალდებულები, რომლებიც სასჯელაღსრულების #8 დაწესებულების თანამშრომლები იყვნენ, სისტემატიურად ახორციელებდნენ პატიმრებზე ფიზიკურ და ფსიქიკურ ძალადობას.

"უკანონოდ უზღუდავდნენ გასეირნების, ჰიგიენის დაცვის, ექიმის მომსახურების, დასვენების, ინფორმაციის მასობრივი საშუალებებით (რადიოთი) მიღებისა და სხვა უფლებებს. ძალადობრივი, არაადამიანური და დამამცირებელი მეთოდების გამოყენებით, ბრალდებულთა მიზანს, მსხვერპლში შიშის, ტკივილისა და არასრულფასოვნების განცდის, საბოლოოდ კი უსიტყვო მორჩილების მიღწევა წარმოადგენდა",- ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში.

დაკავებულებს ბრალად ედებოდათ პირის დამცირება, არაადამიანურ, პატივისა და ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში ჩაყენება, ჩადენილი მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით.