საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის მერიის მიერ გარემოვაჭრეების წინააღმდეგ დაწყებულ ღონისძიებებს ეხმაურება და აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია თბილისის მერიის წარმომადგენელთა მიერ გარევაჭრობის აღკვეთის დროს დაცულ იქნას მოვაჭრეთა უფლებები და გათვალისწინებულ იქნას მათი უმძიმესი სოციალური მდგომარეობა.

საქართველოს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს, რომ მზადაა გარემოვაჭრეებს აღმოუჩინოს სამართლებრივი დახმარება.

"შესაბამისი ნებართვის გარეშე, გარე ვაჭრობა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს, თუმცა იმავე კოდექსში წერია, რომ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას იწვევს, არა ყოველგვარი გარე ვაჭრობა, არამედ აღნიშნული ქმედება “შესაბამისი ნებართვის გარეშე”. თბილისის საკრებულოს დადგენილება კი არ განსაზღვრავს ნებართვის გაცემის წესს, პირობებს და განმახორციელებელ სუბიექტებს. საქართველოში დღეს მოქმედი რეგულაციები აღნიშნულ საკითხს საერთოდ არ არეგულირებს.

გარე ვაჭრობის ნებართვის მარეგულირებელი ნორმების არარსებობა შესაძლებლობას იძლევა მოხდეს მისი შერჩევითი აღკვეთა. მოვაჭრეთა საქმიანობა კი მხოლოდ გარკვეული თანამდებობის პირთა კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული" - აცხადებს საია.

მერიის თქმით, უწყება ამ გზით "თბილისის იერსახის დამახინჯებას" ებრძვის.