განსაზღვრავს ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს. უწყებას ენერგეტიკის მინისტრი მართავს.

მისი მიზანია ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაუმჯობესება, მაღალი ხარისხის, სხვადასხვა სახის ენერგიის უწყვეტად და მისაღებ ფასად მიწოდებით.

ძირითადი მიმართულებები:

  • ენერგიის მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაცია, საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალური ათვისება და რეზერვების შექმნა
  • საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების ათვისება
  • საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოება
  • საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის განვითარება და ენერგიით ვაჭრობის მექანიზმის გაუმჯობესება
  • საქართველოს, როგორც რეგიონის სატრანზიტო ქვეყნის, როლის გაზრდა
  • საქართველო - სუფთა ენერგიის წარმოების და ამ ენერგიით ვაჭრობის რეგიონული ცენტრი
  • ენერგოეფექტიანობის ერთიანი მიდგომის შემუშავება და განხორციელება
  • ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას გარემოსდაცვითი კომპონენტების გათვალისწინება
  • მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მომხმარებლის ინტერესების დაცვა

წყარო:ენერგეტიკის სამინისტროს ვებსაიტი