იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელი.

იუსტიციის სამინისტრო არის აღმასრულებელი ხელისუფლების შემადგენელი რგოლი. მისი საქმიანობის ძირითადი სფეროებია:

  • სამართალშემოქმედება
  • კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია
  • საზოგადოების მართლშეგნების ამაღლება

წყარო: იუსტიციის სამინისტროს ვებ საიტი